home
 
 
  
 
 
 
           0 
   

ροι και Προποθσεις Χρσης

 

Αποδοχ ρων Τρησης Αρχεου Προσωπικν Δεδομνων

Σμφωνα με τις διατξεις του Νμου περ προστασας του φυσικο προσπου απ την διαδικασα επεξεργασας προσωπικν δεδομνων, χετε το δικαωμα να αρνηθετε την επεξεργασα των προσωπικν σας δεδομνων.

 

Χρνος παρδοσης παραγγελας

Οι αγορς που πραγματοποιονται μσα απ το ηλεκτρονικ κατστημ μας, σας αποστλλονται μσω της μεταφορικς εταιρας με την οποα συνεργαζμαστε, στον τπο τον οποο που μας χετε υποδεξει συνθως σε 2 το αργτερο 3 εργσιμες ημρες. Οι παραδσεις απ την μεταφορικ εταιρα γνονται καθημεριν εκτς αργιν, Σαββτου και Κυριακς. Αποστολς σε Χρες εκτς Ελλδος. Το ηλεκτρονικ κατστημα www.e-hw.gr δεν υλοποιε παραγγελες σε χρες εκτς Ελλδος.

 

Ανωτρα Βα

Αν σε οποιαδποτε περπτωση για λγους ανωτρας βας (πως κακς καιρικς συνθκες, απεργες) δεν εναι δυνατ η ολοκλρωση παρδοσης της παραγγελας σας εντς του προκαθορισμνου χρονικο διαστματος, για το οποο χουμε δεσμευτε, θα επικοινωνσουμε μαζ σας για να σας ενημερσουμε και να μας πετε αν τελικ επιθυμετε την ολοκλρωση της παραγγελας σας.

 

Περιορισμς Ευθυνν

Η εταιρεα μας δεν χει καμα απολτως ευθνη για πιθανς ζημις οι οποες μπορε να προκψουν σε πελτες απ την μη εκτλεση κποιας παραγγελας. Επιπλον το ηλεκτρονικ κατστημ μας επιφυλσσεται σχετικ με τον χρνο παρδοσης των παραγγελιν στις περιπτσεις ανωτρας βας ταν τα εμπορεματα της παραγγελας δεν εναι διαθσιμα απ τον αντστοιχο προμηθευτ. Σε αυτς τις περιπτσεις το ηλεκτρονικ κατστημ μας τα στελχη της εταιρας φροντζουν για την ενημρωση σας.

 

Πολιτικ Τιμν

Οι τιμς των προντων οι οποες αναγρφονται στο ηλεκτρονικ κατστημ μας εναι οι τελικς (συμπεριλαμβνεται και ο Φ.Π.Α), καθορζονται απ την εταιρα μας και εναι ανταγωνιστικς των τιμν της αγορς. Το ηλεκτρονικ μας κατστημα χει το δικαωμα αλλαγς των τιμν χωρς ειδοποηση. Βεβαως, ο πελτης καταβλλει το ποσ το οποο αναγρφεται στην παραγγελα του και δεν παζει ρλο αν μχρι την ημερομηνα παρδοσης η τιμ χει μεταβληθε.

 

Πολιτικ Επιστροφν

Το ηλεκτρονικ κατστημ μας, σας δνει την δυναττητα επιστροφς των προντων για οποιοδποτε λγο, τον οποο δεν εστε υποχρεωμνοι να μας γνωστοποισετε. Η επιστροφ πρπει να πραγματοποιηθε εντς δκα (10) εργσιμων ημερν απ την ημρα παραλαβς της παραγγελας σας.

Για να γνει δεκτ η επιστροφ πρπει:

• Το εμπρευμα να εναι στην κατσταση στην οποα το παραλβατε. Αυτ σημανει τι δεν πρπει να χει παραβιαστε η συσκευασα του και δεν πρπει να χει χρησιμοποιηθε.

• Να επιστραφον και λα τα ντυπα που το συνοδεουνε πως εναι οι οδηγες χρσης.

• Να επιστραφε και η εγγηση της οποας εννοεται τι δεν πρπει να χετε κνει χρση.

Η εταιρεα μας σας συνιστ να κνετε ναν πρτο λεγχο κατ την παραλαβ της παραγγελας σας τσι στε να βεβαιωθετε τι το δμα σας δεν χει κποια εμφαν ελαττματα (π.χ. δεν εναι σπασμνο, εναι το σωστ προν κ.λπ.). Ο λεγχος αυτς δεν εναι υποχρεωτικς και η μη διενργεια του δεν περιορζει τα δικαιματα σας. Για την καλτερη και ταχτερη εξυπηρτηση σας εναι προτιμτερο να αποστλλετε μαζ με το εμπρευμα το οποο επιστρφετε και τα δελτα παραλαβς και λιανικς πλησης.

 

Τρποι Διακανονισμο Επιστροφς

Εφ' σον αποφασσετε να επιστρψετε το εμπρευμα το οποο αγορσατε μπορετε να επιλξετε τον τρπο διακανονισμο της επιστροφς. Οι δυναττητες που σας δνονται απ το ηλεκτρονικ μας κατστημα εναι οι εξς:

• Επιστροφ των χρημτων σας - Ο τρπος με τον οποο γνεται η επιστροφ των χρημτων σας εξαρτται απ τον τρπο πληρωμς τον οποο εχατε επιλξει. τσι το ποσ θα σας επιστραφε ετε με ακρωση της χρωσης της πιστωτικς σας κρτας, ετε με την κατθεση του ποσο στον τραπεζικ λογαριασμ που θα μας υποδεξετε, ετε τλος με αποστολ ταχυδρομικς επιταγς εφ' σον εχατε πληρσει με αντικαταβολ.

• Αποστολ νου προντος - Το νο αυτ προν μπορε να εναι το διο παραπλσιο με το προηγομενο μπορετε να επιλξετε κποιο λλο εμπρευμα απ το ηλεκτρονικ κατστημα μας.

• Επισκευ του προντος το οποο επιστρψατε.

 

Τρπος Επιστροφς

Η επιστροφ των εμπορευμτων πραγματοποιεται μσω της εταιρεας μεταφορν με την οποα συνεργζεται το ηλεκτρονικ κατστημ μας.

 

Ολοκλρωση Διαδικασας Επιστροφς

Η διαδικασα επιστροφς των χρημτων σας θα ολοκληρωθε μσα σε χρονικ διστημα τριντα (30) ημερν απ την ημρ/να επιστροφς του εμπορεματος. Αλλαγ σε αυτ το χρονικ περιθριο εναι δυνατ μνο κατπιν συμφωνας με εσς και αφο χετε επιλξει κποιον τρπο διακανονισμο επιστροφς ο οποος απαιτε περισστερο χρνο (π.χ. επισκευ του εμπορεματος).

 

Κστος Επιστροφς

Το ηλεκτρονικ κατστημ μας επιβαρνεται με το κστος επιστροφς του εμπορεματος μνο ταν:

• χει παραδοθε με καθυστρηση (εξαιρονται οι περιπτσεις ανωτρας βας).

• χει παραδοθε με βλβη εναι ελαττωματικ.

Σε οποιαδποτε λλη περπτωση το κστος της επιστροφς επιβαρνει εσς.

 

ροι Σμβασης

Η εταιρεα μας χει το δικαωμα να τροποποιε τους ρους συναλλαγν. Η εταιρεα μας χει την ευθνη να ενημερνει μεσα το κεμενο το οποο αναφρεται στους ρους συναλλαγς ταν αποφασζεται οποιαδποτε αλλαγ σχετικ με τους ρους. Το ηλεκτρονικ κατστημα της εταιρεας μας ακολουθε πλρως το Διεθνς και Ευρωπακ Δκαιο για τα θματα συναλλαγν ηλεκτρονικο εμπορου πως επσης και το Νμο περ προστασας καταναλωτν (Ν. 2251/1994) ο οποος ρυθμζει θματα πωλσεων απ απσταση. Στοιχεα Χρστη Η φρμα προσωπικν στοιχεων συμπληρνεται απ τους πελτες ταν επιθυμον να γνουν μλη ταν θλουν να παραγγελουν κποιο προν. Οι πελτες οι οποοι εναι δη μλη του καταστματος δε χρειζεται να συμπληρσουν ξαν την φρμα, απλ μπορον να κνουν κποιες αλλαγς, μα το επιθυμον. Ορισμνα απ τα πεδα της φρμας εναι απαρατητα να συμπληρωθον για να γνωρζουμε την ταυττητα του πελτη και να μπορομε να επικοινωνσουμε μαζ του. Τα υποχρεωτικ πεδα ξεχωρζουνε απ τα μη υποχρεωτικ απ να αστερκι και αφορον τις παρακτω πληροφορες: • Το νομα του πελτη • Το Επνυμο του πελτη • Τη διεθυνση email του πελτη • To Τηλφωνο του πελτη • Τη Διεθυνση κατοικας του πελτη • Την Πλη κατοικας του πελτη • Τον ταχυδρομικ κδικα της περιοχς του πελτη Το κατστημα περιλαμβνει και ναν πνακα για τη συμπλρωση των στοιχεων εταιριν οι οποες μπορε να επιθυμον να γνουν μλη του καταστματος. Η συμπλρωση του πνακα αυτο δεν εναι υποχρεωτικ απ λους τους πελτες. Οι πελτες χουν τη δυναττητα να συμπληρσουν ναν επιπλον πνακα σε περπτωση που επιθυμον να παραγγελουν να προν του καταστματος για λογαριασμ κποιου λλου να κνουν να δρο σε κποιον γνωστ τους δνοντας απλ τα στοιχεα του στε το προν που παργγειλαν να αποσταλε στον συγκεκριμνο νθρωπο. Τελεινοντας πρπει να συμπληρωθε οπωσδποτε και ο μυστικς κωδικς πρσβασης (Password) του πελτη με τα οποα το σστημα θα τον αναγνωρζει κθε φρα που θα μπανει στο ηλεκτρονικ κατστημα. Μετ την συμπλρωση της συγκεκριμνης φρμας τα στοιχεα εναι απλυτα ασφαλ και δεν υπρχει πιθαντητα να χαθον. Το ηλεκτρονικ μαγαζ θα αναγνωρζει τον πελτη βσει της διεθυνσης e-mail και του μυστικο κωδικο πρσβασης (Password). Κωδικς Πρσβασης Το ηλεκτρονικ κατστημα δνει την δυναττητα στους πελτες μλη να αλλξουν τον μυστικ κωδικ πρσβασς τους (Password), αν ββαια το επιθυμον. Τα προσωπικ στοιχεα θα παραμενουν αναλλοωτα απλ το σστημα θα αναγνωρζει πλον τον πελτη με διαφορετικ μυστικ κωδικ πρσβασς (Password). ταν νας πελτης - μλος ξεχσει τον μυστικ κωδικ πρσβασς του (Password) μπορε να ζητσει υπενθμιση. Το μνο που πρπει να κνει εναι να δσει το email του με το οποο χει εγγραφε στο σστημα. Ο μυστικς κωδικς πρσβασς (Password) θα του σταλε ηλεκτρονικ στο e-mail του στε να μην εναι υποχρεωμνος να μπει στην διαδικασα να ξαναγνει μλος. Καλθι Αγορν Το Καλθι περιχει λα τα προντα που θλει να παραγγελει νας πελτης, στις ποστητες που επιθυμε, εν ταυτχρονα τον ενημερνει για το ποσ χρωσης της παραγγελας. Στο Καλθι αγορν βρσκονται λα τα προντα που επιθυμε νας πελτης να παραγγελει. Τοποθετντας να προν μσα σε αυτ, χει μια συνοπτικ εικνα του προντος, στην ποστητα που επιθυμε, την κπτωση που μπορε να υπρχει σε κθε τεμχιο και την Τελικ Τιμ, με βση αυτν την κπτωση. Στο τλος υπολογζεται το Συνολικ Ποσ της παραγγελας σας για λα τα προντα που εναι τοποθετημνα στο Καλθι. Ο πελτης μπορε να επιστρψει στην προηγομενη σελδα, επιλγοντας το σνδεσμο (link) Επιστροφ να δει αναλυτικ την παρουσαση του κθε προντος, επιλγοντας το νομα του προντος. Παρατρηση: Εναι προτιμτερο ο πελτης να χρησιμοποιε τους συνδσμους (links) για την αποτελεσματικτερη πλογηση στο Web Site και χι τα βοηθματα πλογησης που διαθτει ο Browser. χοντας επιλξει να μεταφερθε απ το Καλθι σε κποιο λλο σημεο του καταστματος, τα περιεχμενα του Καλαθιο του δεν χνονται. Μπορε αν πσα στιγμ να το τροποποισει ανλογα με τις επιθυμες του πριν προβε στην παραγγελα των προντων. Το Καλθι εναι κτι προσωπικ, που δημιουργεται και αλλζει ανλογα με την παραγγελα που θλει να εκτελσει νας πελτης. Συγκεκριμνα υπρχουν οι εξς δυναττητες: • Ανανωση ποστητας - Για κθε να προν του Καλαθιο ο πελτης χει την δυναττητα να μεταβλλει την ποστητα που επιθυμε να παραγγελει, αν πσα στιγμ. Στην στλη «Ποστητα», δπλα απ το νομα του προντος μπορε να πληκτρολογσει τον αριθμ που αντιστοιχε στην να ποστητα που θλει να παραγγελει. Κατπιν, για την ανανωση αυτς της ποστητας επιλγει το σνδεσμο (link) Ενημρωση και αυτομτως βλπει την να εικνα του Καλαθιο του. Επσης, μπορε να ανανεσει τις ποστητες πολλν προντων που βρσκονται στο Καλθι και στο τλος να κνει την ενημρωση. Με αυτν τον τρπο μπορε να αυξσει να μεισει την ποστητα του κθε προντος. • Διαγραφ προντος - Εν ο πελτης επιθυμε να διαγρψει να προν απ το Καλθι και συνεπς απ την παραγγελα του, απλ επιλγει το εικονδιο Διαγραφ που βρσκεται κτω απ την περιγραφ του κθε προντος. Αμσως, χει στην οθνη του το Καλθι, χωρς να περιχει το συγκεκριμνο προν. • δειασμα - Για να αδεισει το Καλθι απ λα τα προντα που χουν τοποθετηθε σε αυτ, ανεξρτητα απ τον αριθμ τους, ο πελτης πρπει να επιλξει το σνδεσμο (link) δειασμα. • Παραγγελα - ταν το Καλθι περιχει τα προντα που ο πελτης επιθυμε να παραγγελει, στις ποστητες που θλει, μπορε να προχωρσει στην εκτλεση της παραγγελας του. Απλ επιλγει το σνδεσμο (link) Παραγγελα, και ακολουθε τα απλ βματα που περιγρφονται. Στο τλος της παραπνω διαδικασας, ξεκινει η διαδικασα παρδοσης της παραγγελας. Λστα Επιλογν Στη Λστα Επιλογν ο πελτης του καταστματος μπορε να αποθηκεει λα τα προντα που επιθυμε να παραγγελει. Η Λστα παραμνει αποθηκευμνη κθε φορ που ο συγκεκριμνος πελτης ρχεται στο κατστημα και μνο αυτς χει πρσβαση στην Λστα του. Μσα στη Λστα, ο πελτης μπορε να αποθηκεει λα τα προντα που επιθυμε να παραγγελει. ταν αποφασσει να τα παραγγελει, μεταφρει τα προντα στο καλθι και προχωρει στην εκτλεση της παραγγελας. Τοποθετντας να προν μσα στην Λστα, πως και στο Καλθι, ο πελτης χει μια συνοπτικ εικνα του προντος, στην ποστητα που επιθυμε και στην κπτωση που μπορε να υπρχει σε κθε τεμχιο. Ο πελτης του καταστματος μπορε να επιστρψει στην προηγομενη σελδα, επιλγοντας το σνδεσμο (link) Επιστροφ να δει αναλυτικ την παρουσαση του κθε προντος, επιλγοντας το νομα του. Σε περπτωση που ο πελτης επιλξει να μεταφερθε απ τη Λστα σε κποιο λλο σημεο του καταστματος ακμα και αν βγει απ το κατστημα, τα περιεχμενα της Λστας δεν χνονται. Η Λστα εναι κτι προσωπικ, το οποο δημιουργεται και αλλζει. Συγκεκριμνα υπρχουν οι εξς δυναττητες: • Διαγραφ προντος - Εν νας πελτης επιθυμε να διαγρψει να προν απ τη Λστα του, απλ επιλγει το εικονδιο Διαγραφ. Αμσως, χει στην οθνη του τη Λστα, χωρς να περιχει το συγκεκριμνο προν. • Μεταφορ στο Καλθι - Το κθε προν της Λστας του πελτη μπορε να μεταφερθε στο Καλθι, για να εκτελεστε κατπιν η παραγγελα του. Επιλγοντας το εικονδιο Μεταφορ στο Καλθι, η ποστητα του συγκεκριμνου προντος αφαιρεται απ την Επιθυμητ Λστα και προστθεται στο Καλθι. • δειασμα - Ο πελτης χει την δυναττητα να αδεισει την Επιθυμητ Λστα απ λα τα προντα που χουν τοποθετηθε σε αυτ, ανεξρτητα απ τον αριθμ τους, επιλγοντας το σνδεσμο (link) δειασμα. Τρπος Πληρωμς Ο προκαθορισμνος τρπος πληρωμς για τις παραγγελες σας εναι η πληρωμ με πιστωτικ κρτα. Παρ λα αυτ, μπορετε να επιλξετε και πληρωμ με αντικαταβολ με επιπρσθετη χρωση. Στην πληρωμ με Πιστωτικ Κρτα, επιλγετε τον τπο της Πιστωτικς σας κρτας και εισγετε τον Αριθμ της Πιστωτικς σας κρτας, την ημερομηνα λξης της και το νομα σας. Περιγραφ Παραγγελας Στην Εκτλεση Παραγγελας χετε μια αναλυτικ εικνα για την παραγγελα που κνετε. Μπορετε να δετε το κστος αγορς των προντων, τα ξοδα απστολς των προντων, και τλος το συνολικ κστος της παραγγελας σας. Για να προχωρσετε στην παραγγελα επιλγετε το κουμπ "Συνχεια". Ολοκλρωση Παραγγελας Στην Ολοκλρωση Παραγγελας μπορετε να στελετε κποιες παρατηρσεις που αφορον την παραγγελα σας κποια σχλια για το ηλεκτρονικ μας κατστημα. Ιστορικ Παραγγελιν Στο Ιστορικ Παραγγελας μπορετε να δετε λες τις παραγγελες που χετε πραγματοποισει καθς και την κατσταση στην οποα βρσκονται. ταν επιλγετε τον σνδεσμο (Link) Ιστορικ εμφανζεται μια λστα που περιλαμβνει λες τις παραγγελες που χετε κνει. Η λστα αυτ περιλαμβνει τις εξς πληροφορες: την Κατσταση της Παραγγελας, την Ημερομηνα της Παραγγελας, τον Τρπο Παρδοσης, τον Τρπο Πληρωμς και την Τελικ Τιμ της παραγγελας. Επικοινωνα Μσα απ την φρμα επικοινωνας μπορετε να επικοινωνσετε με το ηλεκτρονικ μας κατστημα. Στην φρμα επικοινωνας θα πρπει να δσετε τα στοιχεα σας καθς και το ατημα που χετε προς το ηλεκτρονικ μας κατστημα. Τα στοιχεα που περιλαμβνει η φρμα επικοινωνας εναι τα εξς: Το νομ σας, το Επθετ σας, η Ταχυδρομικ Διεθυνση, το Τηλφων σας, το Fax σας και το e-mail σας.